سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد شربت اوغلی – استادیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
علی عسگری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به دنبال پاسخ به یک سوال اساسی در مرد بهبود یک فرآیند هستیم.انواع بهبودهای فرآیندی را می توان در دو رویکرد کلی بهبود تدریجی و بهبود تحولی دسته بندی کرد و یا اینکه آنها را در طیفی میان دو رویکرد قرار داد.پس از بررسی ادبیات بهبود فرآیندی و جمع بندی آن به این نتیجه رسیدیم که می توان عوامل مختلف موثر در انتخاب رویکرد بهتر برای بهبود یک فرآیند را در شش دسته یا بعد شناسایی نمود.این ابعاد عبارتند از: بعد تکنولوژی،بعد انسانی،بعد عملکردی،بعد ساختاری،بعد منابع و بعد حقوقی.وضعیت فرآیند در هر یک از این ابعاد و سنجش خصوصیاتت فرآیند ار آن جنبه، تمایل را به رویکرد تغییر از هر یک از جوانب فوق نشان می دهد.سپس می توان با جمع بندی نتایج به دست آمده به رویکرد بهتری برای بهبود دست یافت. در انتها این تحقیق یک مدل کلی برای بررسی و تحلیل یک فرآیند سازمانی را ارائه می کند.