سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز قائینی حصاروئیه – دانشجوی دکتری عمران – آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
مرتضی کلاهدوزان – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

انتقال رسوبات چسبنده موجب تشکیل لای در آبراهه های کشتیرانی و بار انداز بنادر می شود، به علاوه رسوبات چسبنده قادر به جذب آلودگیها نیز می باشند که بر اهمیت مدلسازی انتقال رسوبات چسبنده می افزاید. با توجه به طبیعت سه بعدی جریان در آبهای ساحلی، مدل سع بعدی انتگرالگیری شده لایه ای انتقال رسوبات چسبنده توسعه داده شده است. در این مدل که از روش احجام محدود بر روی شبکه کارتزین جهت منقطع سازی معادل انتقال – انتشار استفاده شده است، ابتدا معادله سه بعدی انتقال رسوبات چسبنده توسط یک الگوریتم جدا کننده به یک معادله دو بعدی افقی و یک بعدی قائم شکسته میشود .جهت مدلسازی ترمهای انتقال در معادله دو بعدی افقی از روش ULTIMATE QUICKEST تصحیح یافته و در معادله قائم از روش QUICKEST استفاده شده است. پس از حل دستگاه معادلات حاصل از معادله دو بعدی افقی انتگرالگیری شده در هر لایه، ازمعادله یک بعدی در جهت قائم استفاده می گردد. نتایج حاصل مدل توسعه داده شده در مقایسه با نتایج حل تحلیلی مسائل استاندارد، نشان دهنده دقت مناسب آن می باشد. پس از اطمینان از دقت و کارکرد مدل، مدل عددی جهت استفاده کاربردی برای مدلسازی انتقال رسوبات چسبنده در خلیج بوشهر مورد آزمایش قرار گرفته است.