سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حسین رضانیا – کار
حسین مروتی – رشته اقیانوس شناسی ، دپارتمان هیدروگرافی ، دانشکده ع

چکیده:

امـــروزه GIS و توابـــع مـــورد اســـتفاده در آن، ابـــزاری کارآمـــد و غیرقابـــل چشـــم پوشـــی در دســـت متخصصـــان و مهندســان کــارآزموده و دارای اطلاعــات بــهروز مــی باشــد . امکــان اســتفاده از رایانــه و پــردازشگرهــای بــا ســرعت بــالا از دیگــر ویژگــیهــای یــک GIS مــیباشــد . لــذا در ایــن تحقی ــق بــا اســتفاده از GIS ، ابزارهــای ســختافــزاری و رمافزاری مـرتبط اقـدام بـه مـدل سـازی بسـتر خلـیج فـارس گردیـ ده اسـت کـه مـی توانـد زمینـه سـاز انگیـزه ای بـالادر بکارگیری یک سیستم قوی و بروز، جهت مدیریت و پردازش اطلاعات باشد .