سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسترن رحیمی – گروه محیط زیست، دفتر برنامه ریزی انرژی، معاونت امور انرژی وزارت نیرو
عبدالرضا کرباسی – مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران و دبیر کمیته ملی انرژی ایران
مجید عباسپور – استاد دانشگاه صنعتی شریف و رییس دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

کاهش نشر گازهای گلخانه ای به ویژه CO 2 در اثر مصرف سوختهای فسیلی در بخش انرژی و اثرات زیست محیطی آنها در قرن حاضر مورد بحث و تأکید ویژه قرار دارد . یکی از برنامه های کار برای » منشور کاهش نشر « جهانی انرژی برای توسعه پایدار GHGsاز بخش انرژی است . بدین سبب مطالعه ای وسیع در این زمینه در مورد بخش انرژی کشور به ویژه نیروگاهها به انجام رسیده است تا با استفاده از پتانسیلهای فنیاقتصادیزیست محیطی اولویتهای برنامه ریزی آتی کشور در کوتاهمیان و بلندمدت مشخص گردد . در این راستا مدلی با قابلیت ۲۶ فاکتوریل سناریوسازی با استفاده از پتانسیلهای ۳ گانه یاد شده تهیه گردیده که شرح مدل و نتایج آن در این مقاله ارایه شده است