سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رحمت اله پاکدل – کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

چکیده:

امروزه آموزش به عنوان یکی از مکانیزم های اصلی توسعه منابعانسانی د رحوزه سازمان ها و بنگاه های اقتصادی مورد توجه بسیاری از صاحبنظران ومسئولین و مدیران آموزش قرار گرفته است. آنچه بویژه در سازمانها،و بنگاه های بزرگ از اهمیت فراوانی، برخوردار است جهت گیری فعالیت های آموزشی به سمت دیدگاه های سیستمی و نگرش های استراتژیک می باشد که ضرورت آن با توجه به شرایط نوین جهانی، فن آوریهای پیچیده، سرمایه دانش و تغییر در مشاغل دو چندان می نماید.
تلفیق و تمرکز نگرش سیستمی و جهت گیری استراتژیک با کارکردهایاصلی سیاست گذاری ، برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی آموزشی چرخهآموزش در سازمان ها را هدفمند ، عقلایی، پویا و انعطاف پذیر می نماید.
از این رو این مقاله با ارائه یک دیدگاهیا مدل مفهومی سعی دارد عناصر و مولفه های اصلی که در راهبری آموزش در سازمانها به عنوان یک کارکرد سیستمی و استراتژیک که پیوندهای ناگسستنی با دیگر کارکردهای سازمانی دارد را مورد بررسی و توجه قرار دهد.