سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه سهرابی – دانشجوی آارشناسی گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
امید بزرگ حداد – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، پیش بینی جریان ورودی به مخزن سد کرج با استفاده از مدل پرسپترون سه لایه شبکه عصبی مصنوعی (ANN )ساله آبدهی ایستگاه ۲۹ ( بر اساس آمار ماهانه
هیدرومتری واقع در ورودی سد مخزنی موردنظر می باشد . در اینجا تأآید بر یافتن بهترین الگوی زمانی برای پیش بینی مقدار آبدهی هر ماه بر اساس مقادیر متناظر ماه های پیشین می باشد . برای این منظور ترآیبات مختلفی از آمار آبدهی بادرنظر گرفتن تاخیرهای زمانی به عنوان متغیرهای ورودی مدلANNبرای پیش بینی مقدار آبدهی هر ماه درنظر گرفته شدهاند . نتایج بدست آمده نشان داد آه برای تمامی ماه های سالاستفاده از آمار آبدهی ترآیبی از ماه های قبل آه دارای فاصله زمانی آمتری نسبت به ماه موردنظر هستند، دارای آارآیی بیشتری نسبت به سایر الگوهای زمانی درنظر گرفته شده در این تحقیق می باشد . همچنین پیش بینی بلند مدت در مقایسه با پیش بینی کوتاه مدت از دقت پاینتری برخوردار است و از طرفی بر خلاف پیش بینی آوتاه مدت آه برای تعدادی از ماهها بسیار ضعیف عمل میکند تمام ماه ها را با دقت یکسان پیش بینی کرده است .