سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهرزاد ناهید – سازمان هواشناسی کشور مرکز علوم جوی و اقیانوسی
وحید اصفهانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گروه هندسی مکانیک
محمدرضا بنازاده – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گروه فیزیک دریا

چکیده:

با طراحی یک مدل عددی دو بعدی، تغییرات کوتاه مدت تراز آب در نتیجه تغییر فشار جو و تنش باددر دریای عمان به منظور پیش بینی تغییرات ناگهانی و شدید آن به هنگا طوفان در سواحل ایران مدل بندی شده است. به دلیل اهمیت شکل مرزها و توپوگرافی حوضه در شکل گیری پدیده های ساحلی و تاثیر متقابل آن بر ارتفاع خیزآب طوفان، از سیستم ختصات منحنی الخط منطبق بر مرز استفاده می شود. بدین منظور پس از شبیه سازی نرزها و توپوگرافی حوضه دریای عمان به طریق کامپیوتری، شبکه منطبق بر مرز سیستم از طریق حل معادلات پوآسون به روش"سو ولی" تولید گردیده و معادلات دینامیکی سیستم که معادلات دوبعدی و غیرخطی آب کم عمق هستند به روش "شی و سان" به این سیستم مختصات تبدیل می شوند. حل عددی معادلات با استفاده از یک روش اختلاف محدود نیمه ضمنی صورت می گیرد و برای امتحان مدل یا استفاده دو کار آزمایشی رود و کوپر مدل را با اعمال سه نوع تنش باد شبیه سازی شده بر روی دو حوضه فرضی با شکل مستطیل و متوازی الاضلاع و با شرایط مرزی مختلف اجرا کرده ایم. سپس نتایج حاصل از اجرای مدل بر روی حوضه عمان در شرایط مشابه را با این الگوهای آزمایشی مقایسه نموده ایم.