سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی مفتاح هلقی – ا ستادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی شمسی – کارشناس دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بررسی و تحلیل رفتار جزئی رسوبات ریز دانه چسبنده بسیار پیچیده می باشد . زیرا رسوبات ریز دانه چسبنده تحت یک سیکل دائمی فرسایش ، حرکت انتقالی ، انتشار ملکولی و تلاطمی ،تفرق ، تشکیل خاکدانه ، تشکیل کلوخجه ، رسوبگذاری و تراکم هستند . شبیه سازی حرکت رسوبات چسبنده بطور شدیدی وابسته به خواص ماکروسکوپی از سیستم آب – رسوب می باشد . در این تحقیق یک رابطه برای فرسایش رسوبات ریز دانه چسبنده در حالت جریان یک بعدی پیشنهاد و در معادله انتقال جرم قرار داده شد . این معادله با روش حجم کنترل حل شده و با استفاده از داده های آزما یشگاهی واسنجی شده است .آزمایشات در یک فلوم آزمایشگاهی به عرض ۳۰ سانتیمتر ، شیب ۰/۰۰۰۵ دبی جریان بین ۳ تا۵/۷ لیتر بر ثانیه و غلظتهای ۴ الی ۸ گرم بر لیتر انجام شده است . در مدل پیشنهادی مشخص شد که مقدار فرسایش رسوبات ریز دانه چسبنده تحت تاثیر پارامترهای غلظت جریان ، نسبت عمق جریان به قطر دانه های رسوب ,تفاضل تنش برشی متوسط جریان از تنش برشی آستانه فرسایش و عدد فرود می باشد .