سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد شهربانوزاده – کارشناس ارشد تأسیسات آبیاری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
حسن کیامنش – کارشناس ارشد طرحهای توسعه منابع آب، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز

چکیده:

سدها بعنوان ساز ههای مهارکننده آبهای سطحی و کنترل سیلاب با ایجاد مخازن، امکان استفادة بیشتر از آب رودخان هها را فراهم م یآورند. آب نگهداشته شده در پشت سد بدلیل داشتن پتانسیل بالا همیشه بدنبال راهی برای فرارم یباشد و لذا در تودة متخلخل پی و بدنه (سدهای خاکی) نفوذ کرده و بطرف پائین دست سد نشت پیدا می کند.در این تحقیق، مدل عددی نشت س هبعدی در محدودة پی با استفاده از روش حجم محدود بدست آمده است. این روش که توانائی بسیار زیادی در حل مسائل پیچیده را دارد با تحلیل س هبعدی مسئله، جریانهای عمود بر مقاطع عرضی را در محاسبات وارد میکند که در تحلیل دوبعدی در نظر گرفته نمی شوند. در نتیجه، دبی عبوری از پی با دقت بیشتری محاسبه م یگردد. در تحقیق حاضر، مطالعة موردی و کاربردی بر روی سد دز (در محدودة پی) انجام رفت و داده هایحاصل از برنامه با داده های واقعی مقایسه گردید که نتیجة قابل قبولی را دربرداشت.