سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام جدید – گروه هوش مصنوعی مرکز تحقیقات نیرو
سعید کاوسی – گروه هوش مصنوعی مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

عملکرد سیستم های قدرت از طریق سیستم های مدیریت انرژی بوسیله تصمیم گیری دقیق و به موقع اپراتور هدایت و کنترل می شود . یکی از وظایف اپراتور هنگام وضعیتهای اضطراری تشخیص خطا می باشد . در این مقاله یک سیستم خبره برای ت شخیص خ طا گزارش شده است . این سیستم خبره بر پایه مدل علت و معلول بنا شده و برای استنتاج خطای سیستم از روش استدلال مدلپایه ا ستفاده می ک ند . این سی ستم خبره می تواند خطاهای سیستم را بر مبنای رفتار رله ها و کلیدها تشخیص داده و هر گونه اشتباه در عملکرد رله ها یا کلیدها را استنتاج نماید . شبیه سازی کامپیوتری به زبان C برای یک شبکه ۲۴ شینه همراه با شرح کامل عملکرد نرم افزار و نتایج حاصله در این مقاله آورده شده است .