سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعبدالقادر میرزایی قمی – کارشناس ارشد شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

چکیده:

حمل و نقل و جابجایی یکی از نیازهای ضروری و مهم جوامع شهری است. در همین راستا حمل و نقل همگانی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفتهو مطالعات وسیعی را برای ایجاد، توسعه و تجهیز می طلبد. یکی از عمده ترین گامها در طراحی ساختار سامانه های حمل و نقل همگانی، تعیین تعداد وسایل نقلیه مورد نیاز است. در این مقاله برآورد تعداد وسیله مورد نیاز برای انواع زیر سیستم های حمل و نقل همگانی با بهره مندی از یکمدل ریاضی – رایانه ای تحلیل تقاضای حمل و نقل ارائه می شود بطوریکه با استفاده از این مدل امکان برآورد تعداد ناوگان مورد نیازاز اشخاص تقاضا استفاده شده است. این شاخص معرف حجم تقاضای جابجا شده توسط انواعناوگان حمل و نقل همگانی می باشد. بر مبنای سهم سفر انواعناوگان حمل و نقل همگانی و شاخص تقاضا و با بکارگیری مدل ریاضی ارائه شده، سامانه تاکسی رانی شهر تهران به صورت موردی برای برآورد تعداد ناوگان مورد نیاز تحت مطالعه قرار گرفتهاست. تعداد ناوگامن مورد نیاز سامانه تاکسی رانی شهر تهران در دو قالب کلان و خرد وبه تفکیک در دو افق زمانی مشتمل بر سال پایه و سال طرح و بر اساس گزینه های مختلف برآورد شده است.