سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی سپهری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
سیدمهدی حسینی مطلق – دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از سیستم هایی که تا کنون پیشرفت چشمگیری داشته است، سیستم نگهداری مواد و کالاست. این پیشرف تها هم در زمینه سخت افزاری مانند سیست مهای قفس هبندی، ماشی نهای ذخیر هسازی و بازیابی مواد م یباشد و هم در زمینه نر مافزاری نظیر رو شهای ناحیه بندی انبار، استراتژی بکارگیری تجهیزات بوده است. تکنولوژی سیستم ذخیر هسازی و بازیابی اتوماتیک(AS/RS) یکی از مهمترین پیشرفتها در مسیر مدرن کردن مکانیزم صنایع می باشد. یک سیستمذخیر هسازی و بازیابی اتوماتیک که گاهی اوقات به یک انبار اتوماتیک یا انبار مرتفع اطلاق می شود ، ترکیبی از تجهیزات و کنترلهاست که مواد را سریعتر و با امنیت بیشتر و کاراتر از روشهای جابجائی سنتی، ذخیره، بازیابی و یا جابجا می نماید.در این مقاله مدلی جدید در حوزهTSP ارائه کرد هایم که نحوه برداشت اقلام و قطعات از یکAS/RS بر اساس یک سفارش متشکل از چند قلم کالای متنوع مد لسازی شده است. این مدل ریاضی نشانگر ساختار ریاضی مسأل های جدید است که برپایه تعمیم مسأله پیل هور یا فروشنده دوره گرد (GTSP)بنا شده است. مسأله جدید را GTSPتو در توی مرتبه ۲nested GTSP) 2- ) نامید هایم. نشان داده ایم که با استفاده از این مدل می توان مسأله ترتیب برداشت اقلام یک سفارش ازیکAS/RSرا که در آن هر قلم کالا در بیش از یک مکان نگهداری م یشود، حل نمود. ضمنًا مدل ریاضی این مسأله جدیدنیز در ادامه ارائه شده است.