سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدعلی شفیعا – استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد نامور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
مریم شالباف – دانش آموخته کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تا کنون بای شناسایی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان مطالعات عدیده ای در فضاهای کاری مختلف انجام شده است. غالبا نتایج آنان کلی و گاها یکسویه بوده است. میزان تاثیر هریک از عوامل بسته به ساختار و شرایط سازمانهای مختلف تفاوت هایی نشان داده است. اولویت بندی دقیق تر عوامل و میزان تاثیر آنان از طریق انطباق نظریه ها و نتایج تحقیقات صورت گرفته با شرایط هر سازمان، فضایی مطالعاتی را تصویر می کند. تلاشهای مطالعاتی ویژه ای برای بررسی نظام مند این مهم در شرکت نفت فلات قاره ایران در سال ۸۷-۱۳۸۶ سامان داده شد تا بررسی شود، هر یک از مهم ترین عوامل شناسایی شده دخیل، همچون میزان حقوق و دستمزد، روابط کاری خوب، اختیارات شغلی، شرایط کار، میزان آسایش و رفاه، نحوه سرپرتی ارزشیابی عملکرد کارکنان و ماهیت شغلی چه شدت اثری در برانختیگن کارکنان دارند.
دراین تحقیق مشخص شد که از نظر کارکنان شرکت مذکور، روابط کاری خوب با میانگین ۹٫۲۲۳ از ۱۰، شرایط کاری با ۸٫۸۸۲،ارزشیابی عملکرد با ۸٫۸۶۹، اختیارات شغلی با ۸٫۸۴۸، نحوه سرپرستی با ۸٫۷۲۹، میزان آسایش و رفاه ا ۸٫۶۲۰، ماهیت شغلی با ۸٫۴۶۰ در نهایت حقوق و دستمزد با ۷٫۲۸۴ به ترتیب مهمترین عوامل بر انگیزش کارکنان می باشد. همچنین معادله تعیین کننده ارتیاط تنگاتنگ بین عناصر بیان کننده مدل ذیربط شناسایی و اعتبار بخشی شده است:
انگیزش=(ارزشیابی عملکرد) ۰٫۱۸۹ +(ماهیت شغلی) ۰٫۳۶۲ +(میزان آسایش و رفاه) ۰٫۲۲۸ +(نحوه سرپرستی) ۰٫۲۳۰