سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی جعفرقلی – سازمان صنایع هوافضا ، کارشناس ارشد هوافضا
سید رضا موسوی فیرده – سازمان صنایع هوافضا ، کارشناس ارشد کنترل

چکیده:

در این مقاله مدل یک شیر کنترلی با استفاده از روش تابع توصیفی ورودی سینوسی (SIDF) محاسبه گردیده است. روش مورد استفاده هیچ محدودیتی بر روی تعداد و نوع عناصر غیرخطی موجود در سیستم ندارد. جهت استخراج مدل شیر پس از بررسی دقیق روش فوق، برنامه مورد نظر در محیط مطلب نوشته شده است. ابتدا با توجه به رژیم‌ کاری شیر، دامنه سیگنال تحریک و بازه فرکانسی مناسب انتخاب گردید. سپس مدل شبیه‌سازی شده شیر کنترلی مذکور توسط سیگنالی سینوسی با دامنه‌ها و فرکانس‌های مطلوب تحریک گردیده است. در ادامه انتگرال‌های فوریه برای خروجی مورد نظر در حالت پایا محاسبه و مقادیر بهره و فاز در هر دامنه و فرکانس مشخص به دست می‌آید. مجموعه‌ی بهره‌ها و فازهای متناظر با یک دامنه معین، یک پاسخ فرکانسی مجازی متناظر با آن دامنه را تشکیل می‌دهد. مقایسه‌ی چهار پاسخ فرکانسی مجازی حاصل نشان می‌دهد که سیستم مورد بررسی به دامنه سیگنال ورودی حساس است. این موضوع بیانگر اثرات قابل توجه پارامترهای غیرخطی در عملکرد شیر مورد نظر می‌باشد.