سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پویا وهمنی – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه به بررسی و مدل سازی ا ثر شدت جریان آب ورودی سیستم بر روی قطبش غلظتی سو لفات منیزیم Magnesium sulfate)کلرید سدیمSodium chloride و سلنات سدیمSodium selenate در المان های(Spiral Wound) SWسیستم تصفیه اسمز معکوس، پرداخته شده است. مطالعات بر روی المان هایSWبه طولin.40و قطرin.2,5 و با آب ورودی شامل سولفات منیزیم به عنوان محلول اصلی و ترکیبی از کلرید و سلنات سدیم به عنوان عناصر کم مقدار یا فرعی، انجام گرفت. شدت آب ورودی مورد آزمایش بین ۱,۱۲ الی ۱۳,۵ L/min متغیر بود که معادل اعداد رینولدز ۲۵ الی ۳۰۰ می باشد . مدل سازی این سیستم با تقسیم المان SWبهn قسمت مساوی که هر قسمت بوسیلهMembrane به دو بخش کانال آب ورودی و آب تولید شده تقسیم می شود انجام گرفت