سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوروز محمد نوری – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود ابراهیمی – کارشناس ارشد مکانیک تهران- نارمک -دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه علم

چکیده:

حل جریان سیال در نواحی نزدیک دیواره یکی از موضوعات پیچیده م یباشد که اکثر مد لهای جریان سیال در این ناحیه با مشکل مواجه می شوند این در حالی است که حل جریان در نواحی دور از دیواره به پیچیدگی نزدیک دیواره نیست. علت اصلی این مسئله ظاهر شدن اثر ویسکوزیته و به وجود آمدن تنش برشی روی دیواره می باشد که همین مسأله عامل اصلی ت ولید ورتیسیتی روی دیواره می باشد. روش گردابه تصادفی(RVM) که اساس آن تولید ورتکس صفحه ای (vortex sheet)برای ارضای شرط عدم لغزشروی دیواره است در مناطق نزدیک دیواره از دقت خوبی برخوردار نیست. زیرا این روش نمی تواند توزیع تنش برشی روی دیواره را مدل کند. در این تحقیق یک مدل جدید برایت ولید ورتیسیتی معرفی شده است که اساس آن به جای ارضای شرط عدم لغزش ، ارضای تنش برشی روی یک لایه نزدیک دیواره با در نظر گرفتن یک توزیع پیوسته از ورتیسیتی نزدیک دیواره بر اساس داشتن پروفیل خطی سرعت در این ناحیه م یباشد. در این روش الما نهای ورتیسیتی به تعدادی ورتکس حبابی شکسته شده و در اثر دیفیوژن با گرفتن یک مجموعه اعداد تصادفی که از حل قسمت دیفیوژن مسأله ناشی م یشوند به داخل جریان حرکت م یکنند.
این مدل برای حل جریان روی صفحه تخت در یک محدوده وسیع از اعداد رینولدز استفاده شده است تنش برشی روی دیواره و ضخامت لایه مرزی با نتایج بلازیوس مقایسه شده اند نتایج توافق و سازگاری قابل قبولی دارند.