سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر رزمی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
فریبرز جولای – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
اصغر وظیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دا

چکیده:

در این مقاله مدلی برای محاسبه نرخ تعرفه بار برای سیستم حمل و نقل ریلی توسعه داده شده است. حمل ونقل بار بوسیله را هآهن باتوجه به خصوصیات ویژ های که را هآهن داراست از اهمیت فو قالعاد های برخوردار است و تعرف های که در قبال حمل بار بوسیله را هآهن گرفته می شود باید تمام هزین هها را شامل شود. ازجمله این هزین هها، هزین ههای مربوط به افزایش لوکوموتیو در نشیب و فرازهای مختلف م یباشد. با توجه به اهمیت قیمت گذاری و هزینه یابی بعنوان یکی از معیارهای مهم لجستیک ریلی، این تحقیق سعی بر برآورد این هزین هها، با توجه به محدودیت هایی که شبکه حمل ونقل ریلی با آنها روبرو است را دارد. الگوریتم پیشنهادی برای هزین هیابی قطارهای باری براساس کیلومتر معادل طول مسیر ارائه داده شده است که این الگوریتم براساس معیارهایی مورد نظر در راه آهن اجراء شده است. با برآورد نمودن هزینه های واقعی، راه آهن می توانداستراتژی های مناسبی را در زمینه حمل و نقل بار اتخاذ نماید. در الگوریتم پیشنهادی هزینه ها را محدود به هزین ههایی که اضافه کردن لکوموتیو بر سیستم اعمال میکند مدنظر است. برای تصدیق اعتبار الگوریتم دو مطالعه موردی در این مقاله که در راه آهن اجرا شده است آوردیم. در مطالعات موردی انجام شده، به ترتیب ۶ درصد و ۷ درصد نرخ تعرفه محاسبه شده براساس الگوریتم پیشنهادی بیشتر از نرخ تعرفه محاسبه شده براساس روش محاسبه فعلی راه آهن میباشد.