سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی خاکزاربفروئی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
محمد اقدسی – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اندازه گیری یادگیری سازمانی یکی از موضوعات با اهمیت در مطالعات سازمانی می باشد . مدلهای موجود در ادبیات با استفاده از نتایج آماری شرکتهای تولیدی ا ستنتاج است . در این مقاله یک مـدل معـادلات سـاختاری بـرای انـدازه گیـری یادگیری سازمانی در بیمارستانها ارایه شده است . در ایـن مـدل چهـار بعـد تعهـد مـدیریت، دیـد سیـستمی، فـضای بـاز و آزمایشگری و انتقال و یکپارچگی دانش مورد اندازه گیری قرار گرفته و نتایج نشان می دهد یادگیری سازمانی بوسـیله ایـن چهار بعد قابل اندازه گیری است و مدیران می توانند با استفاده از این ابزار قابلیت یادگیری سازمانی را بهبود دهند