سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار مندسی فناوری اطلاعات دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه تربیت مد
سعید دولی – دانشجوی کارشناسی یارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشکده فنی و مهندسی –

چکیده:

تحولات ناشی از بروز انقلاب اطلاعات، ساختار دانشگاه ها را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. این تحول موجب پدید آمدن تغییر بینش نسبت به دانشگاه های سنتی شده است. بی شک اندیشیدن به انقلاب ساختاری در دانشگاه ها بدون توجهبه فلسفه علم کاری عبث است ازاین رو در این مقاله ابتدا بااشاره ای کوتاه به تاریخچه مفهومی دانشگاه ، به تبیین تغییر درمفاهیم مورد ارجاع و مباحثه در دانشگاه می پردازیم و روشن خواهیم کرد که این تغییر نه تنها ساختار هایکهن اموزش عالی به بازنگری در اصول و مبانی خود وادار کرده بلکه نیاز روزافزون به ایجاد ساختارهای نوین همچون دانشگاه مجازی را شدت خواهد بخشید. در بخش بعدی مقاله با بیان مدل های معماری اطلاعاتی دانشگاه های مجازی از وجوه مختلف و با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک، به مفاهیم کلیدی در طراحی دانشگاه مجازی می پردازیم. این مفاهیم مدلی مفهومی از معماری اطلاعاتی سازمانی را بازنمایی می کند که امکان پاسخگویی به نیازهای متغیر محیطهای آموزشی متاثر از انقلاب اطلاعات را فراهم خواهد ساخت. در آخرین بخش مقاله نیز با مقایسه مدلهای مختلف معماری اطلاعاتی مورد استفاده، نکات اصلی طراحی معماری اطلاعاتی دانشگاه مجازی را بیان خواهیم کرد.