سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

آرش قشمی – سازمان : بنیاد صنعتی ایران کشور : ایران

چکیده:

نه تنها منابع و تئور ی ها ی بس یاری در مورد ماه یت سرآمدی سازمانی ارائه شده است بلکه مدل های سرآمدی سازمان ی نیز در این راه به خوب ی توسعه یافته اند ، اما هنوز سوالات زیاد ی در مورد فرآیندهای تحقق سرآمدی در سازمانها مطرح اند، در حـال حاضـر سرآمدی به عنوان یک ارزش بن یادی و یا به عنوان یک چشم انداز در سازمانها مطرح شده و یا سازمانها جهـت در یافـت جـا یزه های مختلف به آن اهتمام م ی ورزند، اما لازم است تا جنبه هـا ی مختلـف معمـار ی و مهندسـ ی سـرآمدی بـصورت یـ ک روش سیستماتیک شناسا یی شده و بوم ی ساز ی شوند . دراین مقاله به ب یان الزامات معمار ی و مهندسی سرآمدی سازمانی پرداخته شـده است . این مقاله پ یشنهاد م ی کند که " امکان تحقق سرآمدی سازمان ی بدون دانش محور شدن سازمان م یسر نخواهـد بـود ". در
این مقاله در ابتدا فرام ین سازمانها ی یادگیرنده و اصول سرآمدی مقا یسه شده و تفکر س یـ ستمی بـه عنـوان عامـل مهـم تحقـق سرآمدی شناسا یی م ی گردد . سپس، ابزار مدیریت و مهندسی دانش به عنوان ابزار پیاده سـاز ی تفکـر سیـ ستمی معرفـ ی شـده و ارتباط سرآمدی سازمان ی و مهندس ی و مد یریت دانش اثبات م ی گردد و نها یتا قدم ها ی اجرایی سرآمدی سـازمان ی بـا اسـتفاده از
ابزار مدیریت دانش و فناوری اطلاعات پیشنهاد می گردد .