مقاله مدل مفهومي روابط سازماني مبتني بر اعتماد و شفافيت و سازوكارهاي كنترلي متناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۷۷ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: مدل مفهومي روابط سازماني مبتني بر اعتماد و شفافيت و سازوكارهاي كنترلي متناسب
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد
مقاله شفافيت
مقاله كنترل
مقاله تئوري كارگزاري (عامليت)
مقاله تئوري خادميت
مقاله تئوري بازي ها
مقاله تئوري هويت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لگزيان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود رابطه بين دو مفهوم «شفافيت» و «اعتماد»، و تاثيرات متقابل آن ها، همواره مد نظر بسياري از صاحب نظران بوده است. اگر چه به نظر مي رسد که وجود تفاوت در سطح اعتماد و تقاضا براي شفافيت و رابطه اين دو مقوله با نوع كنترل اعمال شده، همواره مي تواند تعيين کننده انواع روابط حاکم بر افراد سازمان و به تبع آن، تاثيرگذار بر سازوكارهاي کنترلي متناسب با انواع روابط سازماني مذکور قلمداد شود، با اين حال، در مطالعات پيشين، ارتباط بين مفاهيم موجود (اعتماد، شفافيت و کنترل)، انواع روابط شناسايي شده و مدل پيشنهادي سازوكارهاي کنترلي درخور هر نوع رابطه، به شکل مطروحه در اين مقاله مورد توجه قرار نگرفته است. لذا، اين مقاله به دنبال آن است که پس از تشريح مباني نظري در قالب تبيين نقش اعتماد، شفافيت و کنترل و تلفيق اثرات متقابل آن ها بر يکديگر، به بيان يک چارچوبي نظري براي ارايه چهار نوع رابطه سازماني (کارگزاري، خادميت، شراکت، يگانگي)، که در آميزه خاصي از سطح اعتماد و کنترل شکل مي گيرند از آنجا که هر يک از روابط مذکور، ساز و کار کنترلي خاص خود را طلب مي کند، بنابراين اين مقاله در ادامه به ارايه مدلي براي معرفي انواع روابط (برحسب ميزان اعتماد و نوع كنترل) و سازوكارهاي كنترلي مورد استفاده در هر يك از اين روابط، در چارچوب روابط سازماني خواهد پرداخت.