سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

افشار – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
اکبری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی GISبعنوان ابزاری قدرتمند در ذخیره ، بازیابی، تجزیه تحلیل و ارائه نتایج ، داده های مختلف توصیفی و مکانی می باشند. این سیستم ها قادرند عملیات مختلف مکانی، ارتباطی، آنالیز و مدیریت داده ها در مدیریت و تصمیم گیریها شده است. خسارت مخازن سدها GIS را انجام دهند. چنین قابلیتی باعث کارآمد شدن (خسارت دریاچة سدها) پس از آبگیری ازجمله مسائل مهمی می باشد که در مطالعات سد سازی توجه چندانی به آن که Extension نم یشود و در برخی موارد، این مسأله موجب منتفی شدن اجرای یک سد شده است.ارائه مدلی بصورت برآورد کرده،و وضعیت مخزن ومحیط های خسارت دیده Arcview GIS بتواند خسارت ناشی از دریاچة سد را در محیط را بصورت گرافیکی نمایش دهد،هدف کار می باشد. این مدل قادر به انجام آنالیز حساسیت با تغیر رقوم مخزن بوده وقابلیت بسط وتوسعه در آن وجود دارد