سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
محمدرضا ذبیحی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مرجان جلایر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
حامد امیدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چکیده:
در مدیریت مدرن، برنامه ریزی استراتژیک ضرورتی برای دولت ها، سازمان ها و جوامع است که در این میان برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی جهت ارتباط میان اهداف منابع انسانی با استراتژی های سازمان برای رسیدن به اهداف و مقاصداستراتژیک می باشد. از این رو هدف از تحقیق حاضر ارائه چارچوب مفهومی به منظور کاربست صحیح ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک در نظام منابع انسانی سازمان است. بر این اساس در ابتدا به تشریح مفاهیم مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی پرداخته می شود و سپس مدل مفهومی بر مبنای پیشینهتحقیقات و مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید به منظور کاربرد در مطالعات مدیریت استراتژیک منابع انسانی ارایه می شود. بر این اساس که در مرحله ورودی اقدام به معرفی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) میگردد. سپس در مرحله تطبیق و مقایسه، ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس داخلی- خارجی (IE) تشریح و در نهایت در مرحلهتصمیم گیری، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) جهت اولویت بندی استراتژی ها ارائه می گردد. بدین ترتیب این مقاله مدل فرایندی و اطلاعات مورد نیاز جهت تدوین استراتژی با تاکید بر نظام منابع انسانی را برای مدیران، کارشناسان و پژوهشگران این حوزه فراهم می آورد.