سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین اعتمادی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس
کامران حسن آقایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تربیت مدرس
شعبان الهی – استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف اصلی مقاله حاضر " ارائه مدل مفهومی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری" بوده و به این ترتیب سوال اصلی بدین صورت بیان شد: تاثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی های کیفی اطلاعاتحسابداری چگونه است؟ با توجه به اینکه اطلاعات حسابداری ، حاصل گزارشگری است. بنابراین بر اساس مطالعهگسترده مبانی نظری، انواع نوع گزارشگری که با بکارگیری IT بدست می آید بررسی شد و سپس اطلاعات حاصل از آنگزارشگری، ازنظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت شبکه منطقی تاثیر فناوری اطلاعات (IT) بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری تدوین و مدل مفهومی آن ارایه گردید. مدل مفهومی نشان میدهد که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می دهد.