سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جهانبخش رحمانی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

فرایندمنظم ذهن در تفکر، تحلیل، ترکیب و ارزیابی فعالانه و ماهرانه اطلاعات گردآوری شده که به عنوان راهنمای عمل و اعتقاد فرد محسوب م ی گردد را تفکر انتقادی می نامند. تفکر انتقادی شیوه ای از تفکر در مورد هر چیز، محتوا یا مسأله ای است که در آن فرد کیفیت تفکر خود را به وسیله تحلیل ماهرانه ، ارزیابی و بازسازیِ آن، بهبود وارتقا می بخشد. ترویج و تشویق تفکر انتقادی یکی از الزامات اساسی و مهم یک جامعه دموکراتیک است تا با استفاده از آن دانش آموزان به کمک فناوری کامپیوتر و اینترنت به منابع مختلف اطلاعاتی دست یا فته و سایر دیدگاه ها و نظرات را مطالعه، تحلیل، ترکیب مجدد، ارزیابی و تأم ل می کند. تفکر خلاق یا مو لّد نوعی از تفکراست که ایجاد بینشهای جدید، رویکردهای نو ، چشم اندازهای تازه ، راههای جدید و یکپارچه فهمیدن وادراک را موجب می شود. فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی از قبیل کامپیوتر و اینترنت این امکان رافراهم آورده اند تا دانش آموزان و سایر افراد بتوانند تفکر واگرای خود را ب ه کار گرفته یا پرورش دهند و انعطاف پذیری آن را افزایش دهند. مقاله حاضر به توصیف و تبیین مدل مفهومیِ نقش فناوری کامپیوتر و اینترنت در ترویج و تشویق تفکر انتقادی در دانش آموزان پرداخت هاست