سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن هادی زاده – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر،تهران،ایران
علی اصغر اصغریان جدی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر،تهران،ایران
محمد امانی تهران – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر،تهران،ایران

چکیده:

شناسایی سیستم،فرآیند تعیین یک مدل مناسب برای سیستم ب راساس داده هاوپارامترهای اندازه گیری شده سیستم می باشد .اینفرایند بسیار مهم بوده ،چرا که بسیاری از روشها و راه حل ها در مهندسی به مدل سیستم بستگی دارد .بدلیل اینکه سیستم های فازی تقریب گرهای عمومی قدرتمندی هستد .استفاده از آنها به عنوان مدلهای شناساگر برای سیستم های غیرخطی معقول به نظر می رسد .این مقاله مدل منطق فازی را برای پیش بینی رفتار اولیه نیرو – ازدیاد طول پارچه بافته شده طرح تافته را معرفی می کند .متغیرهای ورودی از سختی خمشی نخ ها (B(1) و B(2))، فاصله بین نخها (p(1) و p(2)) و طول نخ در یک تکرار (l(1) و l(2)) و متغیره ای خروجی شامل مدول اولیه یانگ در جهت تارو پود فازی ساز شده ،وتوابع عضویت مثلثی برای زیر مجموعه های فازی بکار گرفته شده است .قوانین فازی مدل ممدانی متغیرهای ورودی به متغیرهای خروجی (بوسیله داده های لیف Leaf) ایجاد شده و به شکل اگر -آنگاه طرح شده است .روش غیر فازی ساز مرکز ثقل (centroid ) بکار گرفته شده است .پیشگویی داده های ۱۸ سری پارچه های بافته شده بوسیله مدل فازی توسعه یافته رضایت بخش بود. متوسط سطوح در صد خطا در این مدل بطور موفق آمیز پایین بود.