سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس قاهری – استاد دانشگاه علم و صنعت، عضو گروه کار ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری
محمدجواد منعم – استاد دانشگاه تربیت مدرس، عضو گروه کار ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری
حسن غروی – عضو گروه کار ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهشکی ایران کمیته ملی آ
نقی برهان – عضو گروه کار ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهشکی ایران کمیته ملی آ

چکیده:

در این تحقیق روشهای نظری ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری و زهکشی مرور شده و با جمع آوری اطلاعات لازم و تشخیص نقاط ضعف و قوت هر یک اقدام به تهیه مدلی با وضعیت کشورمان گردیده است که تا حدود زیادی ازجامعیت کاربردی بهره مند است.
مدل کامپیوتری تدوینی این گروه، دست کاربردرا به طور وسیعی بار می گذارد تا در هر سطح و دقتی که مورد نظر باشد از هر یک از دریچه های پیش بینی شده در الگوریتم، سیستم را ارزیابی نماید. دریچه های منصوب در مدل عبارتند از : مدیریتی، فنی و فیزیکی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی. مدل به گونه ای تهیه شده است که ارزیابی از هر دریچه با اجرای یک زیر برنامه (subroutine) انجام شود. لذا اضافه کردن دریچه های دیگر در صورتی که شاخص های مناسب آن تدوین و پارامترهای ارزیابی شاخص ها تعیین شوند ممکن خواهد بود.
در این مقاله پس از تشریح مفاهیم اولیه، هدف های ارزیابی، دریچه ها، شاخص ها و اوزان دریچه ها و شاخصها و الگوریتم برنامه ، معادله ارزیابی و نحوه تشخیص نقاط ضعف و قدرت سیستم تشریح خواهد شد.