سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران،دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تورج هنر – استادیاربخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

داده های طشتک تبخیر اغلب در تخمِین روابط تبخیر وتعرق گیاه مرجع به کار می روند ،که این روابط برای استفاده در طراحی سازه های آبی وبرنامه های آبیاری استفاده می شوند در این تحقیق باتوجه به آمار۳۰ ساله هواشناسی در دو منطقه باجگاه وکوشکک و با استفاده از نرم افزار EXCEL برای روش های مختلف تبخیر وتعرق (فائو، پنمن مانتیت، بلانی کریدل، جیسن هیز، هارگریوز) مقدار پتانسیل تبخیر وتعرق محاسبه شد. سپس با توجه به Kp هر منطقه وتبخیر از طشتک ((Ep کلاس A مقدار پتانسیل تبخیر از طشتک بدست آمد، وبا استفاده از نرم افزار JANDEL روابط بین تبخیر بدست آمده از روش های فوق با پتانسیل تبخیر اندازه گیری شده از طشتک کلاسAحاصل گردید. نتایج بیانگر همبستگی خوب روابط بدست آمده می باشند. با استفاده از روابط بدست آمده و داده های اندازه گیری شده طشتک تبخیر،می توان پتانسیل تبخیر وتعرق را برای روش های مختلف بدون نیازبه پارامتر های پیچیده بدست آورد.