سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی رفیع زاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ایاز قربانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله ما مساله مهم مدل نمودن کلاتر را در باند فرکانسی UHF بررسی خواهیم کرد و یک نمایش جدید از کلاتر گیاهان را نشان خواهیم داد . کلاتر مشاهده شده از پوششهای گیاهی در فرکانسهای پایین یک فرایند بشدت تکانشی و دنبالهدار می باشد، که با دقت بالایی می توان آنرا با یک کلاس جدیدی از فرایندهای پایدار مدل نمود . در ابتدا مدلهای موجود برای کلاتر را بررسی کرده، سپس توزیع آلفای پایدار را معرفی و تخمینگرهای پارامترهای توزیع آلفای پایدار را بررسی میکنیم و در نهایت، یک توزیع پایدار مناسب را برای مدل کردن کلاتر گیاهان در باند فرکانسی UHF مورد بحث قرار خواهیم داد و نشان خواهیم داد کهتوزیع آلفای پایدار یک مدل بهتری را برای کلاتر گیاهان نسبت به توزیع گوسی به همراه خواهد داشت .