سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا شجاعی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن حسن آبادی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اکبر رجبی – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

بر اساس مدل کوارکی نوکلئونها را متشکل از سه کوارک در نظر می گیریم . در این مقاله درحالت نسبیتی معادلهی دیراک را برای نوکلئونها با در نظر گـرفتن پتانـس یل باررنگ، و پتانسیل نگاهدارنده نوسانی و پتانسیل ناشی از اثرات اسپینی کوارکها و بر هم کنش کوارک و گلوئون به طور دقیق و تحلیلی بااستفاده از مختصات ژاکوبی حل نموده ا یم و تابع موج نسب یتی س یستم سه ذره ای را به دست آورده ا یم . سپس اسپ ین – اسپ ین و اسپ ین – ایزو اسپ ین را به صورت جملات اختلال ی در نظر گرفته و جابجائی مرتبه اول انرژی را محاسبه نمودهایم .