مقاله مدل هاي منطق فازي و سنجش از دور جهت پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز لاجيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۳۱۸ تا ۳۲۵ منتشر شده است.
نام: مدل هاي منطق فازي و سنجش از دور جهت پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز لاجيم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه استنتاج فازي
مقاله گاماي فازي
مقاله ميانگين وزني مرتب شده فازي
مقاله انحراف معيار۳۱۸

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متكان علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: سميعا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: پورعلي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي، پيشگيري و کنترل خسارات انساني – اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده توسط خطرات طبيعي مانند زمين لغزش ها، از اهداف اساسي موسسات تحقيقاتي و اجرايي است. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي مناطق امن و خطرناک وقوع زمين لغزش و مدل سازي اين پديده با استفاده از شبکه استنتاج فازي و تکنيک هاي سنجش از دور و GIS در حوضه آبخيز لاجيم در مازندران و البرز مرکزي است. پارامترهاي مورد استفاده براي پهنه بندي خطر زمين لغزش در اين تحقيق، زمين شناسي، خاک شناسي، ارتفاع، جهت شيب، شيب، فاصله از رودخانه، فاصله از جاده، فاصله از گسل، پوشش گياهي و کاربري اراضي است. وزن پارامترهاي موثر جهت استخراج توابع عضويت فازي، از روش فراواني نسبي وقوع زمين لغزش با استفاده از نقشه فهرست زمين لغزش هاي موجود در هر کلاس محاسبه شده است. نتايج نشان مي دهد که کاربري اراضي داراي بيشترين وزن است و لذا به عنوان مهمترين عامل انتخاب شده است. از ميان مدل هاي مختلف منطق فازي استفاده شده در اين تحقيق، مدل گاماي ۰٫۷ فازي و مدل ميانگين وزني مرتب شده فازي داراي کمترين تغييرپذيري و انحراف از معيار در مدل سازي نسبت به ساير مدل ها مي باشند. در نتيجه اين دو مدل براي تهيه نقشه پهنه بندي خطر وقوع زمين لغزش انتخاب شدند.