مقاله مدل هاي کاربست يافته هاي پژوهشي و نقش آنها در مديريت پژوهشي، به مثابه يک حوزهي ميان رشته اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: مدل هاي کاربست يافته هاي پژوهشي و نقش آنها در مديريت پژوهشي، به مثابه يک حوزهي ميان رشته اي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل کاربست
مقاله کاربست پژوهش
مقاله استفاده ابزاري
مقاله استفاده مفهومي
مقاله استفاده فرآيندي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبيري مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت پژوهشي به عنوان يک موضوع ميان رشته اي که پيوند ميان دو رشته اصلي «مديريت» و «روش شناسي پژوهش ها»، به خصوص پژوهش هاي انساني و اجتماعي است، مطرح شده است. کاربست پژوهش يکي از مفاهيم بسيار مهم در مديريت پژوهشي است که به اعتقاد برخي بيتوجهي به آن، موجب بي ثمر ماندن تلاش هاي پژوهشي مي شود و چگونگي برنامه ريزي براي آن در چارچوبي قرار مي گيرد که به عنوان مدل هاي کاربست شناخته مي شود. در اين مطالعه، معرفي مدل هاي کاربست با هدف در اختيار داشتن تنوعي از چارچوب هاي استفاده از پژوهش به منظور انتخاب مواردي از آن ها برحسب وضعيت سازماني انجام پذيرفته است.
بدين منظور با انجام يک مطالعه مروري سعي شده است ويژگي ها و نقاط قوت و ضعف هريک از مدل ها برجسته شود. سه نوع استفاده ابزاري، مفهومي و فرآيندي برجسته شده و در هريک از اين استفاده ها مدل هاي کاربست متناسبي معرفي شده اند. مدل هاي ارتباطات، فشار علم، نشات گرفته از دانش، حل مساله، کشش تقاضا، اشاعه، استتلر، فرآيند دانش به عمل و مدل هاي تلويحي کاربست ابزاري پژوهش در استفاده ابزاري، مدل ارزشيابي پاسخ گو، مدل کرونباخ، مدل روسي در استفاده مفهومي و مدل استفاده از پژوهش اوتاوا، موسسات کانادايي پژوهش بهداشتي، چارچوب بافت ادراک کاربر، مشارکتي و مدل ارزشيابي متمرکز بر کاربست، در استفاده فرآيندي مورد معرفي قرار گرفتند. اين بررسي مي تواند زمين هاي براي انتخاب مدل هاي کاربست جهت کاربران متفاوت ايجاد کند. شرح اين مدل ها به منظور اتخاذ يکي از روش ها جهت استفاده در سازمان ها و نهادهاي مختلف پيشنهاد شده است.
بر اساس گستره مدل هاي کاربست پژوهش مي توان چنين برداشت کرد که اين مدل ها بر اساس شرايط خاص موضوعي و منطق هاي به وجود آمده است و بنابراين در هنگام استفاده از آن ها نيز بايد به خصوصيات خاص مدل ها و انطباق با ويژگي هاي سازماني و محيطي توجه ويژه اي داشت.