سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد آموزگار – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدامین مسعودزاده – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به دلیل نقش مهم پل های فولادی، اطلاعاتی در مورد چگونگی خوردگی این پ لها جم عآوری شده است. این اطلاعات از منبع مقالات آماری چاپ شده در مورد ارزیابی و عملکرد پل ها تنظیم گشته و در این قسمت ارایه شده است. یکی از دلایل خوردگی سطحی وجود رطوبت م یباشد که این رطوبت خود ناشی از عوامل متعددی است. پنچ نوع خوردگی نیز قابل پیش بینی است که هر یک بنا بر عواملی قابل بروز، گسترش و تغییر م یباشد. سه نوع تغییر اساسی نیز مورد بررسی قرار م یگیرد. این امکان نیز وجود دارد که اعضای یک پل درمعرض بیش از یک نوع خوردگی قرار گیرند. قد مهای بعدی مشخص نمودن محل خوردگی، تعیین سرعت خوردگی و تخمین آماری خوردگی م یباشد که فرمو لها و روابطی نیز در این رابطه ارایه گشته است.از بحث نوع خوردگی اتفاق افتاده و محل آن، نتایج کلی ای را می توان در مورد الگوهای خوردگی بیان نمود. با استفاده از الگوهای ایجا دشده، م یتوان چگونگی خوردگی پل ها را پی شبینی نمود. این پی شبین یها برای ایجاد مد لهای خوردگی در قسمت بعد مورد استفاده قرار م یگیرند.