سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین خونساری – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران
سیدمحمدتقی بطحائی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ایران

چکیده:

در این مقاله دو مدل برای خط انتقال با پارامترهای وابسـته به فرکانس که پدیده کرونا نیز در آن در نظر گرفته شده است بررسی می شود . یکی از ا یـن مـدل هـا پـارامتر هـای خـط را گسترده و دیگری پارامترهـا را فشـرده در نظـر مـی گیـرد . در مدل های بررسی شده برای این شبیه سازی، از روش های حل عددی استفاده شده است . اثر کرونا نیـز توسـط یـک شـاخه خازن – مقاومت موازی که مقادیر آن،بـه صـورت غیـر خطـی متغیر با ولتاژ است، در نظر گرفته می شـود . بـرای حـل ایـن معادلات، در این دو روش برای بررسی اثـر کرونـا از تحلیـل معادلات خط در حوزه زمان استفاده گردیـده اسـت . در پایـان ،شبیه سازی برای یک خط نمونه آزمایشگاهی انجـام گردیـده است و نتایج با مقدار واقعی مقایسه شده است