سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر پورمعلم – دکتری حمل و نقل و ترافیک، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمین

چکیده:

ارزیابی مدل تقاضای سفر جاده ای مبتنی بر مدل های ریاضی، با کالیبراسیون ضرائل مختلفی و بر اساس موقعیت های اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، و فرهنگی بین مبدا و مقصداستوار است. و بر اساس رفتار سیستمحمل و نقل استوار نمی باشد. بعضا در این گونه روابط، افزایش متغیرها باعث پیچیدگی،عدم لحاظ کلیه شرایط محیطی باعث افزایش خطا، و با ایجاد شرایط استاتیکی درروابط، باعث عدم پویایی آنها گردیده است. مدلشبکه های عصبی توانایی ارایه یک مدل هوشمند را برای تخمین تقاضای سفر در برقراری ارتباط بین متغیرهای ورودی و خروجی و با در نظر گرفتن کلیه شرایط محیطی دینامیکی در یک فرایند تابعی با تعریف INTD Method را دارد، که توانسته است نواقص مدل ریاضی را رفع و در مقایسه با آنها نتایج خوبی ارایه نماید.