سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدهوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بابک شکری – استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
مهران میرشمس – استادیار دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در ا ین مقاله یک مدل یک بعد ی ه یدرودینامیک برا ی اتم ها، یونها و الکترون های در حال حرکت در یک کانال ترا ستر پلاسما مورد بررس ی قرار گرفته است . یک سر ی معادلات د یفرانسیل مرتبط هم که به صورت انتگرال ی استخراج شده ومورد بررس ی تحل یلی(حل حالت پا یدار) و عدد ی(رژیمهای دینامیکی) قرار گرفته اند. نتایج نشان م یدهد که تغ ییرات تنها یک پارامتر (مقاومت کانال ) این امکان را به ما م یدهد که به ی ک سر ی نتا یج مطابق با پارامترهای کل ی محاسبه شده و نتا یج تجرب ی که قبلاً بدست آمده اند برس یم. ویژگیهای عموم ی نوسانات بررس ی شده به کمک مدل هم تطابق نسبتاً خوب ی با نتا یج تجرب ی دارند . تحلیل انجام شده یک ساختار حالت پا یدار و د ینامیکی یک بعد ی از جر یان را ارا یه م یدهد که مقاد یر تراست تول یدی ا ین تراستر هم برای ابعاد مشخصی محاسبه شده و همخوانی خوبی با نتایج تحلیلهای موجود دارد.