سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازندران
محمدرضا قنبرپور – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
محمود حبیب نژاد روشن – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

تخمین هیدروگراف واحد یکی از مهمترین ابزارهای هیدرولوژی مهندسی می باشد که از داده های بارش رواناب قابل استخراج است. همزمان و بعد از توسعه هیدروگراف واحد، روش های پیشگویی بارش رواناب زیادی توسعه داده شدند و شبیه سازی خروجی حوضه پیشامد همه تحقیقات صورت گرفته بود. در سال ۱۹۴۵،کلارک روشی را برای توسعه هیدروگراف واحد مصنوعی برای مدل سازی پاسخ بارش در حوضه ها پیشنهاد کرد که اکنون بعد از گذشت دهها سال بطور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این تحقیق، بیان بکارگیری خصوصیات مورفولوژیکی موثر در هیدروگراف واحد کلارک، به علت عدم اعتماد به روش های استدلالی و هیدروگراف واحد به خاطر نوع فرضیات آنها می باشد. به دلیل بکارگیری خطوط همزمان تمرکز و قابلیت مدل HEC-HMS در استفاده از سه پارامتر عمده این روش، از مدل مزبور برای محاسبات استفاده گردید. در این تحقیق از داده های بارش رواناب حوضه کسیلیان در سال های مختلف آماری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی در تهیه لایه های مورد نظر استفاده و در نهایت مدل مذکور با سه واقعه کالیبره و با دو واقعه صحت سنجی گردید. نتایج نشان دهنده کارایی نسبی این مدل در شبیه سازی رواناب سطحی می باشد.