سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی ملاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

این مقاله یک مدل واگذاری گزینه ای را برای پروژه های عظیم سازه ای که دارای قراردادهائی به فرم "ساخت،نگهداری،انتقال"یا(Build ,Operate ,Transfer) BOT است ارائهمی دهد. دوره واگذاری (concession period) مدت زمانی است که مالکیت پروژه بعد از آن مدت، از سرمایه گذار به دولت منتقلمی شود و در نتیجه سببمجزا شدن و مشخص شدن سودها ، مسؤلیت ها و پاسخگوییها بین دولت و سرمایه گذار می گردد.مطالعات گذشته تکنیکها و روش های مختلفی را در مورد قراردادهای BOTشرح می دهند که اصلی ترین آنها عبارتند از ساختار سازمانی مناسب ، روش های مناسب قرار دادی، روشهای اقتصادی خاص پروژه و استراتژی های تخصیص ریسک در هنگامی که قراردادهای پروژه های BOT منعقد می شود. این روش ها راهکارهای مؤثری برای توسعه قراردادهای BOT مهیا می کند . با این وجود، از مطالعات آشکار است که تعداد کمی از این روشها در مطالعه راه های مشخص کردن مدت زمان دوره واگذاری در قراردادهای BOT بکار گرفته می شود.این مقاله اصول تعیین دوره واگذاری را در قراردادهای BOT بازنگری می کند و سپس به شرح یک مدلقابل سنجش جهت تعیین دوره واگذاری مناسب برای پروژه های BOT به نحوی که بتواند هر دو ، هم بخش خصوصی و هم دولت را در برابر خطرات محافظت کند می پردازد . یک مثال نیز آورده می شود که نشانمی دهد چگونه مدل گزینه ای می تواند دوره های واگذاری پروژه های BOT را مشخص نماید.