سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا رضایی کلیدبری – دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رش
هادی محمدزاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه وظیفه مدیریت این است که گروهی توانا بسازد. برای تحقق این امر برخی از عناصر مهم باید توسعه یابد که مدیران و کارکنان در توسعه این عناصر سهیم هستند و عناصر مزبور شالوده فرایند تصمیم گیری مبتنی بر توانمندی را شکل می دهد.توانمندسازی ایده ای است که در تجاربی مانند رهبری دموکراتیک، مدیریت مشارکتی، دو ایر کیفیت و درگیری کارکنان در کار تجلی یافته است (رضایی و داوری، ۱۳۸۱:۳۴ ).توانمندسازی به رهبرانی که خواهان ایجاد تغییرات کلیدی در سازمان خود هستند کمک می کند تا از دانش، مهارت ها، تجربیات و انگیزه تمام کارکنانش بهره برداری کند. توانمندسازی منجر به ایجاد احساس لذت از درگیر شدن، مشارکت کارکنان، احساس هویت و مالکیت و رشد می شود(Roy,2006: 5-6). در این مقاله تلاش می شود پس از ارائه مفاهیم و فرایند توانمندسازی، نقش رهبران در فرایند توانمندسازی توضیح داده شود و انواع مدل های رهبری موثر در فرایند توانمندسازی مطرح گردد که با تاکید بر رهبری تحول آفرین خواهد بود.