مقاله مدل يابي تاثير درك حمايت سازماني بر رفتار شهروندي؛ مورد مطالعه: هتل پنج ستاره پارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه اول ۱۳۸۹ در پژوهشنامه مديريت اجرايي از صفحه ۱۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: مدل يابي تاثير درك حمايت سازماني بر رفتار شهروندي؛ مورد مطالعه: هتل پنج ستاره پارس
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندي سازماني
مقاله درك حمايت سازماني
مقاله تئوري تبادل اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دعايي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: نوري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رفتارهاي شهروندي سازماني به عنوان رفتارهاي اختياري و آگاهانه كاركنان، تاثير به سزايي بر عملكرد فردي و سازماني دارد. از سويي ديگر با توجه به تئوري تبادل اجتماعي، رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان، تحت تاثير درك حمايت سازماني آن ها قرار دارد. هدف اين مقاله بررسي تاثير مستقيم اين پديده بر رفتار شهروندي سازماني در هتل پنج ستاره پارس مشهد است. دادههاي اين پژوهش كه از مجموعه منابع انساني هتل، به صورت سرشماري و در قالب پرسشنامه جمع آوري شده است، با روش مدل يابي معادلات ساختاري و با استفاده از نرم افزار ليزرل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه درك حمايت سازماني كاركنان اين هتل به ترتيب با ضرايب مسيري ۳۲/۰، ۵/۰، ۲۵/۰، ۵/۰ و ۶۴/۰ بر نوع دوستي، فضيلت مدني، وجدان کاري، روحيه ي جوانمردي و تواضع و فروتني آنان تاثير مستقيمي داشته است.