مقاله مدل يابي معادلات ساختاري روابط بين سازمان يادگيرنده با مديريت کيفيت فراگير و مديريت دانش در شرکت بيمه ايران (تبيين يک نظريه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مدل يابي معادلات ساختاري روابط بين سازمان يادگيرنده با مديريت کيفيت فراگير و مديريت دانش در شرکت بيمه ايران (تبيين يک نظريه)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله مديريت کيفيت فراگير
مقاله سطوح سازمان يادگيرنده
مقاله شرکت بيمه ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: دامادي سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر تعيين روابط علي و مدل يابي معادلات ساختاري روابط بين مولفه هاي مديريت کيفيت فراگير و مديريت دانش با سطوح يادگيري سازمان هاي يادگيرنده در شرکت بيمه ايران در استان اصفهان مي باشد. روش انجام پژوهش حاضر توصيفي از نوع علي همبستگي مي باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را ۲۳۰ نفر از کارکنان و نمايندگان شرکت بيمه ايران در استان اصفهان تشکيل مي دادند که به صورت تصادفي انتخاب شدند. در راستاي گردآوري داده هاي پژوهش از سه پرسش نامه، سازمان يادگيرنده واتکينز و مارسيک (۲۰۰۳)، مديريت کيفيت فراگير موسسه کيفيت فدرال آمريکا (۱۹۹۰) و مديريت دانش قلي زاده، شعباني ورکي و مرتضوي (۱۳۸۴) استفاده گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که بين سطوح سازمان يادگيرنده با مولفه هاي مديريت دانش و مديريت کيفيت فراگير (به استثناي حمايت و رهبري مديريت عالي سازمان) رابطه همبستگي معناداري وجود دارد، به علاوه بر اساس مقادير مجذور R مدل نظري پژوهش (زتي، ۲۰۰۲) مورد تاييد قرار گرفت. در حالي که نتايجT  سوبل گوياي آن بود که تنها مديريت دانش داراي تاثير مستقيم بر سازمان يادگيرنده بوده است و مقادير حاصل از ضرايب تاثير β، مديريت کيفيت فراگير را داراي چنين قابليتي نشان نداد. مي توان چنين نتيجه گيري کرد که شرکت بيمه ايران در استان اصفهان به منظور حرکت سريع تر به عنوان يک سازمان يادگيرنده بايستي با تمرکز بر مولفه هاي مديريت دانش، به خصوص مولفه دروني سازي دانش برنامه هاي استراتژيک و کيفي سازمان را تدوين و اجرا نمايد.