سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد احدی – استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
محمدمهدی همایون پور – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر
جهانشاه کبودیان – دانشجوی دکترا دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهر

چکیده:

چکیده: در این مقاله، یک مدل آکوستیکی جدی د بنا م مد ل پنها ن برنولی ناهمگون با زمان(TI-HBM)بعنوان یک چارچوب نظری جایگزین برای مدل پنهان مارکف(HMM) در بازشناسی گفتار ارائه می گردد. بر خلاف مدلHMM که فرآیند انتخاب حالت در آن یک ،فرآیند مارکف است، در مدلTI-HBM فرآیند انتخاب حالت یک ،فرآیند برنولی تعمیم یافته م ی باشد. این تفاوت منجر به ساده سازیمدل و حذف برنامه ریزی پوی ا در سطح حالت از مدل آکوستیکیTI-HBMدر مرحله جستجو می گرد د. همچنین مدل HBM- TIطولواحد آکوستیکی (بعنوان مثال طول واج ) را با استفاده از احتمالات بقا ءمدل می کند. سه مسأله اساس ی مدلTI-HBM که بطور مشابه در HMMنیز مطرح است، حل شده است . علاوه بر این ، برای تخمینپارامترهایTI-HBM یک رو ش مبتنی بر الگوریتم ، EM ارائه گردیدهاست. نتایج آزمایشهای انجام شده در بازشناسی واج نشان می دهد کهTI-HBMنسبت به HMM دارای ساختار ساده تر و سریعتر است و ،از نظر دقت بازشناسی واج، عملکرد بهتری دارد.