مقاله مدل پوياي چند هدفه تحليل پوششي داده هاي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: مدل پوياي چند هدفه تحليل پوششي داده هاي فازي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوشش داده ها
مقاله منطق فازي
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله مدل هاي چند هدفه
مقاله مدل هاي پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفريان مقدم احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قصيري كيوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل پوششي داده ها (DEA) ابزاري قدرتمند مديريتي به منظور ارزيابي عملكرد واحدهاي تصميم گيرنده است. امروزه استفاده از مدل هاي  DEAچند هدفه به منظور ارزيابي جنبه هاي مختلف عملكردي اعم از جنبه هاي كمي و كيفي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اما اين مدل ها در فضاي ايستا ارايه شده اند. در اين مقاله سعي بر آن است تا مدل هاي  DEAچند هدفه در فضاي پوياي فازي ارايه شود تا بتوان تغييرات داده ها در طول دوره ارزيابي را در مدل هاي DEA اعمال نمود. در اين مقاله به منظور ارزيابي نتايج مدل يك مثال براي مقايسه نتايج مدل پيشنهادي با مدل اصلي DEA ارايه شده است. نتايج اجراي مدل پيشنهادي نشان مي دهد، علاوه بر كاهش زمان اجراي مدل و تعيين هم زمان امتياز كارايي كليه واحدها، توان افتراق مدل بهبود يافته است.