مقاله مدل پيش بيني درجه سياسي بودن مديران مالي شرکت هاي تحت پوشش بورس تهران با استفاده از شاخص هاي عملکرد مالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت صنعتي از صفحه ۷۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مدل پيش بيني درجه سياسي بودن مديران مالي شرکت هاي تحت پوشش بورس تهران با استفاده از شاخص هاي عملکرد مالي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار سياسي
مقاله مديران مالي
مقاله متغيرهاي مالي
مقاله متغيرهاي مديريتي
مقاله مدل تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجيها زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست از عناصر طبيعي تصميمات راهبردي مديران است. تصميم گيري راهبردي به صورت درگير شدن در منافع مادي تعريف مي شود. اين کار مديران را به جانبداري از يکديگر وادار و به سمت کنترل اطلاعات و تشکيل ائتلاف سوق مي دهد. سياست به يک فرآيند تصميم گيري راهبردي ضعيف ختم مي شود و اين رفتار سياسي در جایيکه مديران با مسایل مالي روبرو مي شوند، افزايش يابد. درگيري سازمانهاي توليدي با رفتارهاي سياسي مديران ارشد مالي آنها مي تواند بر گزارش هاي مالي ارايه شده از سوي آنها تاثير گذارد.
از اين رو هدف اين تحقيق ارايه مدل پيش بيني و تفکيک مديران سياسي از مديران غير سياسي مي باشد. از ميان ۴۵۰ شرکت ۱۹۰ مورد آن فاقد مفروضات تحقيق بوده که از ميان ۲۶۰ شرکت منتخب تعداد ۷۰ شرکت در سطح خطاي  0.1به روش تصادفي ساده بدون جايگزين، به عنوان نمونه تحقيق تعيين شد. با نرم افزار آماري SPSS شماره ۱۵ داده هاي مربوط تحليل گشتند و مدل تشخيصي مبتني بر دو گروه متغيرهاي مديريتي و مالي ارايه شد. نتايج نشان مي دهد که سن مدير قوي ترين متغير تفکيکي دو گروه مي باشد، بازده فروش و بعد از آن سابقه و جنسيت دو متغير مديريتي مطرح هستند. بنابراين متغيرهاي مالي عملکرد نسبت به متغير هاي مديريتي از قدرت تشخيص کمتري برخوردارند. ميزان موفقيت کلي مدل ارايه شده در اين تحقيق در پيش بيني متغير وابسته (سياسي بودن يا نبودن مديران مالي) ۴٫۹۱ درصد است که بيانگر قدرت بالاي مدل در پيش بيني وضع سياسي بودن مديران است.