سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فرشاد – کارشناس ارشد برق گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
جواد ساده – استادیار گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد دف
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد دف
سیدمجتبی روحانی – استادیار گروه برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد دف

چکیده:

با توجه به تجدید ساختار صنعت برق در ایران و راه اندازی بازار برق ایران، توجه به تامین رزرو از طریق یک بازار رقابتی در کنار بازار رقابتی انرژی دارای اهمیت به نظر می رسد . در این مقاله مدل پیشنهادی بازار رزرو ایران جهت گذار از مدل آمادگی ثابت ارائه خواهد شد . در این مقاله، عملی و قابل اجرا بودن مدل پیشنهادی بازار رزرو ایران و همچنین سادگی و شفافیت محاسبه پرداخت ها ، با اجرای برنامه بازار پیشنهادی در خصوص یک سیستم ن مونه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . در طرح پیشنهادی بازار رزرو ایران باید یک طرح پرداخت متناسب با سیاست گذاری های بازار برق ایران ارائه گردد . همچنین باید دستیابی به اهداف بلند مدت اجرای بازار رزرو مورد توجه قرار گیرد . در این مقاله، عملکرد بازار پیشنهادی و مدل آمادگی ثابت در طولانی مدت، با اعمال تکنیک شبیه سازی مونت کارلو مورد مقایسه و تحلیل قرار خواهند گرفت .