سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی غلاملو – کارشناس صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

چکیده:

در ای ن مقاله بر آن یم تا با سازمانده ی و جهت ده ی مطالب موجود در سطح سازمانها ی ارائه دهنده تسهیلات به ا یده ها ی نو ین و ن یز استفاده از مباحث جد ید نظ یر تکن یک مقا یسات زوج ی، استخراج وزنها ی نسب ی شبکه های بیزی و نقشه ها ی عل یتی، مدل ی جامع جهت ارز یابی ایده ها ی نو ین برا ی سرما یه گذار ی خطر پذ یر ارائه کنیم . مطالب ارائه شده بر پایه دانش سازمانی و تکنیک های علمی می باشد