سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امین عمید – استادیار–گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
سیدحسن قدسی پور – دانشیار – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

بدلیل نقش اساسی که تامین کنندگان در معیارهای کیفیت، هزینه و خدمات در دستیابی به اهداف زنجیره تامین دارند، مساله تخصیص سفارشات خرید به تامی ن کنندگان یکی از مهمترین فعالیتهای مدیران خرید در یک زنجیره تامین می باشد . این مساله یک مساله چند هدفه می باشد که در آن اهداف با یکدیگر در تعارض بوده و بسته به موقعیت خرید اهداف دارا ی اهمیت و اولویتی متفاوت می باشند . در پرداختن به این موضوع، مشخص نبودن و مبهم بودن اطلاعات مربوط به محدودیتها و پارامترهای مساله، تصمیم گیری را سخت و پیچیده می سازد. تئوری فازی یکی از ابزار هایی است که می تواند به خوبی اینگونه مسائل را حل نماید. در این مقاله یک مدل چندهدفه فازی برای از بین بردن ابهامات اطلاعات و عدم قطیت در ای ن مساله توسعه داده شده است . مدل توسعه داده شامل سه تابع هدف، کمینه سازی هزینه ها ی کل و بیشینه سازی کیفیت و سطح سرویس کل کالاهای خریداری شده می باشد . در این مدل با استفاده از مجموع وزندار توابع عضویت، تابع تصمیم گیری مناسب را ساخته بطوریکه در آن وزن معیار ها متناسب با اهمیت آنها در زنجیره تامین باشند. در خاتمه مدل با یک مثال توضیح داده شده است.