سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی شادمانی –
صفر معروفی –
علی اکبر سبزی پرور –
کوروش محمدی –

چکیده:

سیل همه ساله موجب تخریب ساختار اجتماعی جوامع و خسارات مالی و جانی فراوان میگردد. بررسی علل ژئومورفولوژیکی وقوع و تشدید سیل از دیدگاه کمی، نمونهای از کارکردهای ژئومورفولوژیکی کاربردی است. در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و GIS تاثیر عوامل مختلف ژئومورفولوژیکی در بروز سیل در ۱۷ حوضه آبخیز استان همدان و با زمان تمرکز کمتر از ۲۴ ساعت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتهاند. متغیرهای ورودی مدل شامل مساحت حوزه، ارتفاع متوسط، شیب متوسط، مساحتهای گروه هیدرولوژیکی خاک، متوسط وزنی شماره منحنی نفوذ، بارندگی یک روزه سیلزای نظیر و بارندگی ۵ روز ماقبل نظیر و متغیر خروجی دبی سیلابی با دوره آماری ۱۵ ساله میباشد. بهترین ساختمان شبکه عصبی مصنوعی پس از مراحل آموزش، اعتبار سنجی و آزمون از نوع تغذیه به جلو و با دو لایه پنهان به ترتیب با ۴ و ۵ پردازشگر بوده است. معیارهای سنجش عملکرد مدل در مرحله آزمون بر مبنای محاسبه ضریب تعیین (r2)، میانگین مربع خطا (MSE) به ترتیب ۸۸/۰و ۰۲۱/۰می باشد. در نهایت با محاسبه حداکثر بارش ۲۴ ساعته و بارشهای پنج روز ماقبل با دوره بازگشت ۲۵ ساله، پهنهبندی خطر سیل در کلیه زیر حوضههای هیدرولوژیکی استان همدان ارائه گردید