سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا عقدائی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

به منظور بررس ی عملکرد فیوز در طول مدت عملکرد آن، بدون انجام تست های مخرب، می بایست فیوز را مدل نمود . پیاده سازی مدلهای ریاضی ارائه شده، به سبب پیچیدگی روابط مربوط به مشخصات جرقه تولید شده در فیوز دشواری هایی را به همراه دارد . در این مقاله یک مدل کاربردی برای فیوز بااستفاده از نتایج حاصل از آزمایش اتصال کوتاه روی فیوز ارائه و برای اولین بار در نرم افزار Matlab-Simulink شبیه سازی شده است . نتایج شبیه سازی عملکرد فیوز با نتایج حاصل از آزمایش اتصال کوتاه روی فیوز مقایسه گردیده اند و دقت خوب مدل را نشان می دهد .