مدل کردن روند صعودي يا نزولي

ما از دو متغير زباني براي مدل کردن تغييرات ميان مدت روند قبل و بعد از شمع استفاده کرديم : روند قبلي و روند بعدي. مي توان از تايم فريم هفتگي براي نمايش روند قبلي در الگوها بهره برد. شش متغير زباني براي تعريف روند قبلي استفاده مي شود:خنثي، مساوي،  ضعيف ، معمولي، قوي، بسيار قوي .تابع عضويت مجموعه فازي مساوي برابر با تابع عضويت خطي سمت راست و بسيار قوي برابر با خطي سمت چپ است . توابع عضويت مجموعه فازي ضعيف ، معمولي، قوي نيز به صورت يک عدد ذوزنقه اي در نظر گرفته مي شود.

 زبان هاي برنامه نوسي

با توجه به قواعد بيان شده براي تعريف متغير هاي فازي کافيست تا با استفاده از يک زبان برنامه نويسي قواعد بيان شده را به صورت يک برنامه درآوريم . زبان هاي برنامه نويسي بسيار گوناگوني امروزه وجود دارند که مي توان به موارد زيراشاره کرد:

زبان برنامه نويسي MQL زباني مانند C است که در آن اهدافي مانند تهيه اکسپرت ، انديکاتور يا اسکريپت دنبال مي شود. اين زبان مانند ديگر زبان هاي برنامه نويسي قابل اجرا در محيط ويندوز نيست و فقط در محيط متاتريدر اجرا مي شود. در اين مقاله از زبان فوق براي تهيه انديکاتور استفاده شده است . با توجه به قواعد فازي بيان شده درقسمت هاي قبلي مي توان آنها را به صورت يک برنامه به زبان MQL نوشت که بعد از کامپايل کردن آن مي توان آنرا در محيط متاتريدر و روي چارت مورد نظر فراخواني کرد.